Czym jest spółka komandytowa?

obsługa prawna spółek

Przedsiębiorstwa, mogą być zorganizowane na wiele różnych sposobów, najbardziej adekwatnych w danej sytuacji. Przykładem, może być bardzo popularna spółka komandytowa. Jej cechami charakterystycznymi jest zazwyczaj trwały skład osobowy, duży wpływ osobistych cech wspólników na sprawy spółki, oraz brak wyodrębnienia organów do prowadzenia jej spraw. Jest to więc jednostka organizacyjna, która nie posiada żadnej osobowości prawnej, a której kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną.

Spółki komandytowe

spółka komandytowaDzięki temu spółki komandytowe mogą nabywać we własnym interesie konkretne prawa, na przykład prawo do nieruchomości, oraz inne prawa rzeczowe. Spółka komandytowa może również zaciągać na swój własny użytek zobowiązania, jak również pozywać oraz być pozywaną. Spółki komandytowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia przedsiębiorstwa pod swoją własną marką. Cechą którą wyróżnia ten rodzaj spółek na tle innych jest fakt, że w jej przypadku istnieją dwie różne kategorie wspólników. Mowa jest tutaj o komplementariuszach oraz o komandytariuszach, którzy różnią się między sobą przede wszystkim odmienną pozycją prawną w spółce komandytowej. I tak komplementariusze należą do kategorii wspólników aktywnych, żyli mogą oni prowadzić sprawy spółki, oraz zajmują się oni reprezentowaniem jej na zewnątrz. Jednak tak czynne zaangażowanie w kierowanie spółką komandytową, wodują również, że ta kategoria wspólników jest również w pełni odpowiedzialna za jej sprawy.

obsługa prawna spółekOdmienną kategorią, tak zwanego wspólnika pasywnego jest komandytariusz, który tak naprawdę nie może prowadzić żadnych spraw spółki, ani jej nawet reprezentować. Posiada on również bardzo ograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania danej spólki. Odpowiada on bowiem jedynie za te, które nie przekraczają określonej w umowie sumy komandytowej. Jest on natomiast w pełni wolny od odpowiedzialności, jeżeli chodzi o wzniesiony przez tego wspólnika wkład. Cechą charakterystyczną dla spółki komandytowej jest fakt, że wspólnikami w niej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak też i osoby prawne a nawet jednostki organizacyjne, które osobowości prawnej nie posiadają, a którym ustawa przyznała zdolność prawną. Istotny dla spółek komandytowych jest fakt, że w jej przypadku podmiot nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

W obecnym czasie coraz bardziej popularnym rodzajem spółek stają się te komandytowe. Pewne cechy tych spółek są dla nich unikalne, na przykład fakt występowania w niej obecnym dwóch rodzajów wspólników. Część z nich zajmuje się wszelkimi sprawami spółki i bierze za nią pełną odpowiedzialność, część zaś wnosi do niej jedynie określony kapitał.